Radio Taxi OĹ‚awa

+48 (71) 303 96 33 Radio Taxi O?awa - komfortowo i bezpiecznie.
Oferta
Jeste?my zaufanym partnerem korporacji, instytucji pa?stwowych i innych dynamicznie rozwijaj?cych si? przedsi?biorstw.
Oddajemy do Pa?stwa dyspozycji dobrze wyposa?one samochody, oznaczone naszym logo. Nasi kierowcy posiadaj? du?e do?wiadczeniem w pracy zwi?zanej z przewozem osób. Aby zapewni? bezawaryjn? jazd? nasze samochody s? serwisowane na bie??co. Dzi?ki temu mamy pewno??, ?e b?dziemy mogli Pa?stwa i Pa?stwa go?ci zawsze bezpiecznie dowie? do celu.
Zapraszamy do skorzystania z naszej bogatej oferty:
 przewóz osób
  zakupy z dostaw? do domu
 holowanie pojazdów
 odprowadzanie samochodów 
 dor?czanie kwiatów oraz innych prezentów
 obs?uga uroczysto?ci, zjazdów i konferencji
 przesy?ki kurierskie 
 realizacja zlece? nietypowych
 przewóz dzieci pod wskazany adres (np. do i ze szko?y)
  transport baga?u